Over verzenden in retoureren

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Tapparfumbar Le Nez behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Tapparfumbar Le Nez zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Tapparfumbar Le Nez ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Tapparfumbar Le Nez daarvan direct bij aflevering in kennis te stellen.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 4e alinea gestelde. Retourzendingen worden door Tapparfumbar Le Nez niet accepteert tenzij het product niet naar behoren ontvangen is, bijvoorbeeld een kapotte fles. Tapparfumbar Le Nez accepteert geen retouren omdat de producten ‘op maat/naar wens’ gemaakt worden. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tapparfumbar Le Nez de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn van 14 dagen, die door de betrokken leverancier van Tapparfumbar Le Nez wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Tapparfumbar Le Nez. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Tapparfumbar Le Nez zijn aangemeld.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Tapparfumbar Le Nez over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.